Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 155. Sayı (Ocak-Şubat 2020)

Enerji ve Çevre / Ocak-Şubat 2020 17 enerji-dunyasi.com Sektörümüzün beklentisi, güneş ener- jisine yatırımların devam ederek, her yıl düzenli olarak 1.5-2 GW arası güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunun gerçekleşmesi ve ilerleyen yıllarda da bu kurulum kapasitesinin sürekliliğinin sağlayacak bir pazarın oluşması. Sektör alt yapısı ve deneyimi 2023’e hazır mı? Sektörümüz 2017 yılında yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. Kasım 2019 itiba- riyle 5.894 MW’lik kurulu güce ulaşmış durumdayız. Türkiye’nin toplam kurulu gücünün kasım sonunda 91 bin 269 megavat, toplam elektrik üretiminin 22 milyar 974 milyon 402 bin kilovatsaat olduğu göz önüne alındığında güneş enerjisinin payı; kurulu güçte yüzde 6.45, üretimde ise yüzde 3.31. Türkiye, neredeyse sıfırdan başla- dığı güneş enerjisi sektöründe şirket- lerin, devletin ve diğer tüm paydaşların katkılarıyla büyüyor. Biliyoruz ki daha yolun çok başındayız. Gidecek uzun bir yolumuzun olduğunu söylemek gere- kiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan- lığı’nın her yıl 1.000 MW, 10 yılda ise toplam 10 bin MW’lık kurulu güç hedefi bulunuyor. Sektörümüz altyapısıyla, deneyimiyle buna hazır, biz bu hedefi yakalayabiliriz. Türkiye’de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı nasıl? Güneşin Türkiye’deki toplam elekt- rik üretimi içindeki payının artmasına yönelik her hamle, ülkemizin refahı açısından gerekli. Yerli ve milli enerji kaynağımız olan güneşe yapılan her yatırım, Türkiye’nin ekonomisini güç- lendirecektir. Bunun için yeni kapasi- teler açılarak GES yatırımlarının des- teklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut kurulu güç sayesinde Türkiye, ithal doğalgaza harcayacağı 600 mil- yon dolarlık bütçeyi ekonomisine kattı. Güneş sistemlerinin yaklaşık 30 yıl ömrü olduğu düşünülürse, bu da 18 milyar dolarlık tasarruf edilmesi ve böyle bir meblağın Türkiye bütçesine kazandırıl- ması demek. İşin çok önemli bir boyutu daha var, o da çevre. 1 MW’lık GES, kar- bon emisyonunu 500 bin ağaca eşit oranda önlüyor. Önemli olan elde ettiğimiz bu başa- rının devamlılığının sağlanabilmesi. Türkiye büyük potansiyelinin daha iyi farkına vararak, gökyüzünü görebildiği her yerde, tarım yapılmayan arazilerini, fabrika, mesken, şirket çatılarını ekono- misine dahil ederek kendi güneşinden enerjisini üretmeli. Sektörün 2020 hedefleri arasında neler var? Sektörün hızlı bir ivme kazanarak şu ankinden daha iyi bir noktaya gel- mesi için bir an önce hayata geçiril- mesini beklediğimiz bazı düzenlemeler var. YEKA GES-3 (10 MW’lık parçalar halinde yaklaşık 40 ilde yerli malı kulla- nım karşılığı 1.000 MW kapasite tahsisi) ihale şartnamesinin çok kısa süre içinde yayınlanmasını bekliyoruz. 2020 yılının ilk yarısı içinde YEKA GES-3, ikinci yarı- sında YEKA GES-2 (500 MW Şanlıurfa, 200 MW Hatay ve 300 MW Niğde de olmak üzere yerli malı kullanım karşılığı 1.000 MW kapasite tahsisi) ihalelerinin gerçekleşmesi de sektörün önemli bek- lentileri arasında yer alıyor. 2020 yılı içerisinde Hibrit Yönetme- liği’nin (lisanslı proje sahaları içerisinde yenilenebilir enerjiye dayalı üretim santrallerinin kurulmasına olanak sağla- yan düzenleme) yayınlanması, lisanssız çatı uygulamalarında başvurularında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve yatı- rımcıların ihtiyacına yönelik mevzuatta gerekli düzenlemelerinin yapılması yönünde beklentimiz bulunuyor. Bunların gerçekleşmesi halinde güneş enerjisi sektörünün 2020 yılı içe- risinde 1.500 MW GES kurulum hede- fine ulaşılacak. Artan elektrik fiyatları, azalan GES yatırım maliyetleri ve tek- nolojideki gelişmeler başta çatı uygula- maları olmak üzere GES kurulumlarının her alanda artarak devam edeceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projelerinin ne tür katkıları olacak? Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın arttı- rılmasına yönelik olarak uyguladığı bir destek olan Ur-Ge Programı (Ulusla- rarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) kapsamında 20 GEN- SED üyesinin katılımı ile proje başlatıldı. Desteğin temel amacı, proje grubun- daki firmaların ihracat yapmasını sağ- lamak ve döviz getirici faaliyetlerin art- tırılması. Günümüz ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda, döviz kurlarındaki oynaklık ve yurtiçi pazar- daki daralma sektörün yurtdışı pazar- lara yönelik çalışmasının önemini açıkça gösteriyor. Ur-Ge projesinde hem yurt- dışındaki fırsatların değerlendirilmesi hem de yeni uluslararası iş birlikleri ile ülkemize döviz girişinin artmasının sağ- lanması hedeflenmekte olup ülkemizin güneş enerjisi alanındaki deneyimi ve başarısı yurtdışında atılacak adımlarla perçinlenerek sektörün geleceğine önemli katkı sağlayacaktır. Eklemek istedikleriniz? Güneş enerjisi odaklı olarak ilk kez 2020 yılında düzenlenecek olan Solar İstanbul Fuarı’nın da sektör beklenti- lerimiz doğrultusunda gerçekleşmesi hedefliyoruz. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=