Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 171. Sayı (Ocak-Şubat 2022)

RAPOR 21 ENERJİ ve ÇEVRE • Ocak-Şubat / 2022 lantılı teknolojilerde değer odaklı yeni girişimler, Türkiye’nin E-mobilite ala- nında yüksek potansiyelinin değer- lendirilebilmesi için önemli bir baz oluşturmaktadır. Paris Anlaşması’nın onaylanması ve 2053 yılında net-sıfır emisyona ulaşma hedefinin açıklan- masıyla, temiz enerji dönüşümünde yeni bir dönemde girilmiş olması da, Türkiye için yüksek potansiyele sahip bu alanda büyümeyi destekleyecektir. Türkiye Elektrikli Araçlar Görü- nümü, IICEC tarafından Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirilen Turkey Energy Outlook (Türkiye Enerji Görünümü) çalışmasını ve Türkiye enerji sektörünün arzdan talebe tüm değer zincirine bütüncül bir perspek- tifi yansıtan enerji modellemesi altya- pısını temel almaktadır. Sektörde bir ilk olan ve senaryo bazlı bir yaklaşım ile gerçekleştirilen bu çalışmada, kara- yolu ulaşımı ve elektrifikasyona ilişkin detaylı bir veri altyapısı kullanılmıştır. IICEC SENARYOLARI Türkiye’de elektrikli araçlarda büyüme perspektifi iki temel senaryo ekseninde modellenerek irdelenmiştir. 2030 yılına doğru iki farklı büyüme patikasında, elektrikli araçların farklı hızlarda karayolu araç parkı gelişi- mine eklemlenmesinin, enerji denge- lerine ve emisyon envanterine etkileri sayısal olarak sunulmuştur. 2030 yılında hafif araç pazarında elektrikli araçların yaklaşık altıda-bir pazar payına sahip olduğu Yavaş Büyüme Senaryosunda, elektrifikas- yonu destekleyecek politika çerçevesi- nin öngörülebilirliğinde, yatırımlarda, altyapıda ve yenilikçi iş modellerinde gelişim sınırlı kalmakta, teknolojik fır- satlar kısmen değerlendirilebilmek- tedir. Elektrikli hafif araçların 2030 yılında üçte birin üzerinde pazar payına ulaştığı, ağır ticari araçlarda elektrifikasyon gelişiminin de güçlen- diği Yüksek Büyüme Senaryosunda ise, Türkiye’nin E-mobilite dönü- şümündeki yüksek potansiyeli uzun vadeli ve bütüncül sanayi, enerji, ulaşım, iklim politika hedefleri ve bunları destekleyecek yol haritaları, etkin düzenlemeler, öngörülebilir ve rekabetçi yatırım çerçeveleri, yenilikçi finansman ve iş modelleri yoluyla daha hızlı ve yaygın olarak değerlen- dirilebilmektedir. Dünyadaki iyi uygu- lama örneklerinden de faydalanan ve 2030 yılında elektrikli araç parkının Düşük Büyüme Senaryosunun iki kat üzerine çıkarak 2 milyon seviyesine, hafif ticari araç parkında elektrikli araçların payının %7’ye ulaştığı bu senaryoda, Ar-Ge, inovasyon ve giri- şimcilik ekosistemi de hızlı büyümeyi desteklemektedir. Karayolu ulaşımından kaynaklı sera gazı emisyonları, elektrifikasyo- nun gerçekleşmediği durumda 2020- 2030 döneminde dörtte-bir oranında artarken, bu artış Yüksek Büyüme Senaryosunda %20’ye düşmekte- dir. Yüksek Büyüme Senaryosunda 2030 yılına kadar olan dönemde sera gazı emisyonlarında 10 milyon ton CO2-eşdeğeri azaltım gerçekleşe- bilmektedir. Sektörün mevcut emis- yonlarının %13’üne karşılık gelen bu değer, tarımdaki mevcut emisyon miktarına, çelik endüstrisi mevcut emisyonlarının ise iki katına eşittir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=