Enerji ve Çevre Dünyası 184. Sayı | Doğalgaz Dergisi 241. Sayı(Ekim 2023)

78 DOĞALGAZ VE ENERJİ • Ekim / 2023 RAPOR A vrupa Birliği KatılımÖncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, İnsan Kaynak- larının Geliştirilmesi Sektö- rel Operasyonel Programı altında yürü- tülen RE-YOU Projesi yenilenebilir enerji sektöründe, rüzgar-güneş biyo- gaz enerjilerinde, istihdam konusuna odaklanmaktadır. Projede, belirlenen üç yenilenebilir enerji kaynağıyla ilgili yüksek potansiyele sahip olan Güney Marmara Bölgesi’nin (TR22) yenilene- bilir enerji alanında Türkiye’nin eğitim üssü olması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında eğitim ve mesleki yetiş- tirme olanaklarını geliştirerek örgün eğitim ile istihdam piyasası arasındaki bağlantıyı güçlendirmek, gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istih- dama katılımını artırmak ve bölgenin yaşam boyu öğrenme kapasitesini geliş- tirmek hedeflenmektedir. Bu amaçla, proje ortakları olan Balıkesir ve Çanak- kale Onsekiz Mart Üniversitelerindeki sürekli eğitimmerkezlerinin kapasitesi, yenilenebilir enerji sektörüne yönelik olarak, özellikle uygulamalı eğitim vere- cek ve aynı zamanda ulusal/uluslararası mesleki yeterlikleri sağlayacak yetkili belgelendirme kuruluşları olarak görev yapacak şekilde geliştirilmektedir. Bu raporun amacı, yenilenebilir enerji sektöründeki mevcut durum, istihdam verileri, bölgenin insan kay- nağı potansiyeli, sektörün geleceğine yönelik eğilimler, sektörde işgücüne olan talep gibi bilgilere erişim sağla- mak ve sektörün geleceğinde ortaya çıkacak istihdama ilişkin nicel ve nitel dinamikler hakkında bilgi vermektir. Raporun hazırlanması kapsamında, üniversitelerin meslek yüksekokulları, mühendislik fakülteleri ve ilgili diğer bölümlerden öğretim üyeleri ve akade- misyenler, öğrenci ve mezunlar, yenile- nebilir enerji alanında çalışan işverenler ve çalışanlar, sektör temsilcisi kuruluş- lar, meslek kuruluşları, kamu kurumları ile görüşmeler ve veri derleme çalışma- ları yapılmıştır. Sürekli olarak yenilenen doğal süreçlerden elde edilen yenilenebilir enerji, Türkiye’nin büyümesine paralel biçimde artan enerji ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla öncelikli bir alan kabul edilip desteklenmektedir. Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Güney Marmara Bölgesi gerek rüzgar ve güneş, gerekse de tarım potansiyeli nedeniyle biyogaz konusunda yatırım çekmeye devam etmektedir. Kapasite açısından bakıldığında, güneş, rüzgar ve biyogaz enerjilerinde Türkiye’deki toplam kurulu gücün % 13,5’i Güney Marmara Bölge- sinde bulunmaktadır. Bu çalışmada, geniş kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlar elde etmek için birbirini tamamlayıcı özellikteki nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma bir model benimsenmiştir. Öncelikle yenilene- bilir enerji sektörünün küresel, ulusal ve TR22 Bölgesi ile ilgili durumunu betimlemeye ve sektörün istihdam boyutunu ortaya koymaya yönelik bir masa başı çalışması yürütülmüştür. Masa başı çalışması ile ulaşılamayan verilerin derlenmesine yönelik bir saha Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası ANALIZ RAPORU

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=